Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Środa 24 lipca 2024 roku Kingi, Krystyny Odwiedziło nas: 2256165 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Wyszukiwarka
Godziny otwarcia


Administracja Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Słupsku
czynna jest
pon 7:30-15:30
wt -pt godz. 7:00 - 15:00


Biuro Obsługi Egzaminów czynne jest w godzinach
PON - 7:30-15:15
WT  - PT 7:00 - 14:45

Egzaminy odbywają się w godzinach
PON 7:30-15:30
WT - PT 7:05 - 15:00


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów czynna jest
PON - PT 8:00 - 18:00
SOBOTA 8:00 - 14:00

Pracownia Psychologiczna czynna jest wg odrębnego harmonogramu

Miasteczko Ruchu Drogowego zaprasza
PON - PT 8:00 - 17:00


kontakt

Wymagane informacje i dokumenty do rejestracji na egzamin państwowy

Data publikacji: 2012-12-30 20:40:10

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Biurze Obsługi Egzaminów (BOE) informacji o nr PESEL kandydata i numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) osobiście, poprzez pełnomocnika (wraz z pisemnym pełnomocnictwem) , telefonicznie lub przez internet .


Po złożeniu  wymaganych informacji i dokumentów ustalany jest termin egzaminu, który zostaje potwierdzony wydanym zaświadczeniem zawierającym dane osoby, datę, godzinę oraz rodzaj egzaminu. W przypadku zapisu telefonicznego data, godzina oraz numer zaświadczenia podawany jest w rozmowie telefonicznej. Przy zapisie on-line  po zatwierdzeniu zapisu zaświadczenie na egzamin zostaje udostępnione w serwisie info-car.pl.

Po nowelizacji § 11, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019, poz. 1206) osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej - osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem, faxem, pocztą (dzień wpływu informacji o rezygnacji i dzień egzaminu dzielą dwa pełne dni robocze zgodnie z KPA).

 

Informacje i dokumenty składane przy zapisie na egzamin państwowy:

§ 10.2. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę oraz składa odpowiednio:

1) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;

2) wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a ustawy, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy; (dotyczy pojazdów OSK na egzaminie)

3) wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy;

4) wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;

3. W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie,a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

 Po złożeniu ww dokumentów :

 

§ 11. 1. Ośrodek egzaminowania:

1) na podstawie informacji, o której mowa w § 10 ust. 2, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia – jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych – jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;

2) sprawdza dane w profilu kandydata na kierowcę i w przypadku braku wątpliwości co do ważności lub prawidłowości tych danych rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;

3) wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku wątpliwości co do ważności i prawidłowości danych zawartych w przedłożonych dokumentach lub profilu kandydata na kierowcę ośrodek egzaminowania przesyła je do właściwego organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik części teoretycznej lub praktycznej egzaminu albo nie przystąpiła do egzaminu państwowego w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.

4. Osoba egzaminowana może nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym poinformować w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, ośrodek egzaminowania wyznaczy nowy termin egzaminu.

6. W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4.


§ 39. Ośrodek egzaminowania przesyła właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie, za pomocą systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, informację odpowiednio o pozytywnym albo negatywnym wyniku egzaminu państwowego, albo o niestawieniu się osoby na egzamin przez aktualizację profilu kandydata na kierowcę udostępnionego w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w przepisach art. 16a ustawy.

 2. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu państwowego ośrodek egzaminowania zwalnia profil kandydata na kierowcę w terminie 3 dni od dnia, w którym osobie egzaminowanej upłynął okres 1 roku od dnia ostatniego przystąpienia przez nią do egzaminu państwowego.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, przesyła się po uzyskaniu, przez osobę egzaminowaną skierowaną na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, po raz pierwszy negatywnego wyniku egzaminu państwowego lub niepoddaniu się przez nią sprawdzeniu kwalifikacji w terminie określonym w skierowaniu.”.

Podstawa prawna : Dz.U. 2016 poz. 232 z późniejszymi zmianami

Osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się może na egzaminie korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego zgodnie z art 56 ust 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 poz. 1098):

Art. 7. Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017r. poz.1824), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem części egzaminu, o której mowa w art.51 ust.2 pkt1.

Art. 8. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego stwarza tłumaczowi języka migowego lub systemu językowo-migowego, którego zapewni sobie osoba składająca egzamin, możliwość pomocy tej osobie podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy, z wyłączeniem części egzaminu, o której mowa w art. 51ust. 2 pkt 1

Wniosek o udział tłumacza migowego: POBIERZ
Utworzony: 2012-12-30 20:40:10 przez: Emilia JARMUŁ
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 08:26:12 przez: Emilia JARMUŁ